Deep in Digital Innovation Technology

เราศึกษาวิจัย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก เราส่งเสริมการแบ่งปัญความรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับบุคลากร เราคิดและประดิษฐ์นวัตกรร เพื่อการนำไปใช้งานได้อย่างยั่งยืน

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

เราวิจัยและพัฒนา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับบุคลากร ด้านการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำเอาเทคโนโลโลยีด้านวิทยาการข้อมูลไปช่วยเพิ่มขุมกำลังในการสร้างความได้เปรียบจากการแข่งขัน ให้องค์กรสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรร

นำเอาเทคโนโลยีเชิงลึกมาพัฒนานวัตกรรม

การใช้ความสามารถในการรับรู้ภาพของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) เพื่อการประมวลผลภาพดิจิทัล (Image Processing) ร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขอบเขตความสามารถที่มนุษย์จะทำได้

การพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน

ร่วมต่อยอดความสำเร็จของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ ด้วยการพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

ผลิตภัณฑ์

In hac habitasse platea dictumst. Vivamus adipiscing fermentum quam volutpat aliquam. Integer et elit eget elit facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

In hac habitasse platea dictumst. Vivamus adipiscing fermentum quam volutpat aliquam. Integer et elit eget elit facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Min Height: 148.2px
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม